Langtang Circuit trekking dag 5, Kyanjin Gompa tot Kyanjin Ri, Kyanjin Gompa in de schaduw